SZKOLENIA, ZAJĘCIA PRAKTYCZNE, WYKŁADY

TEMATY SZKOLEŃ OBRONNYCH

(na poziomie gminy, miasta, powiatu i województwa)

 

 1. Obrona cywilna na szczeblu gminy, miasta, powiatu i województwa. Dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej – wykład.
 2. Opracowywanie i opiniowanie planów obrony cywilnej – zajęcia praktyczne poprzedzone wykładem.
 3. Opracowywanie i uzgadnianie planów działania-zajęcia praktyczne.
 4. Organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej – wykład.
 5. Organizowanie i prowadzenie szkolenia ludności w zakresie obrony cywilnej – zajęcia praktyczne poprzedzone wykładem.
 6. Przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach – wykład.
 7. Tworzenie i przygotowywanie do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej – wykład.
 8. Przygotowywanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze – wykład i zajęcia praktyczne.
 9. Planowanie i zapewnienie środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy przed medycznej, medycznej i społecznej dla ewakuowanej ludności – zajęcia praktyczne poprzedzone wykładem.
 10. Planowanie i zapewnienie ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich oraz produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć i urządzeń wodnych na wypadek zagrożenia zniszczeniem – wykład.
 11. Planowanie i zapewnienie ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia zniszczeniem – wykład.
 12. Wyznaczanie i działanie zakładów opieki zdrowotnej zobowiązanych do udzielania pomocy medycznej poszkodowanym w wyniku masowego zagrożenia życia i zdrowia ludności oraz nadzorowanie przygotowania tych zakładów do niesienia tej pomocy – wykład.
 13. Zapewnienie dostaw wody pitnej dla ludności i wyznaczonych zakładów przemysłu spożywczego oraz wody dla urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń i do celów przeciwpożarowych – wykład.
 14. Zaopatrywanie organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany tego sprzętu, środków. technicznych oraz umundurowania – warsztaty praktyczne poprzedzone wykładem.     
 15. Integrowanie sił obrony cywilnej oraz innych służb, w tym sanitarno-epidemiologicznych, i społecznych organizacji ratowniczych do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska. Działanie tych służb w trakcie sytuacji kryzysowe – warsztaty robocze poprzedzone wykładem.
 16. Opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego dotyczących obrony cywilnej i mających wpływ na realizację zadań obrony cywilnej – wykład, oraz inicjowanie działalności naukowo-badawczej i standaryzacyjnej dotyczącej obrony cywilnej – wykład.
 17. Współpraca samorządów z jednostkami wojskowymi i terenowymi organami administracji wojskowej – wykład.

UWAGA:

Proponujemy uzgadnianie tematyki szkoleń obronnych oraz czas ich trwania – zależnie od potrzeb.

 

TEMATY SZKOLEŃ Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Na szczeblu gminy i miasta:

 

 1. Cztery formy zarządzania kryzysowego na szczeblu każdego z samorządów. Kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy. Praktyczna realizacja poszczególnych zadań – warsztaty praktyczne poprzedzone wykładem.
 2. Realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:
  • realizacja zaleceń do gminnego planu zarządzania kryzysowego,
  • opracowywanie i przedkładanie staroście do zatwierdzenia gminnego planu zarządzania kryzysowego – zajęcia praktyczne poprzedzone wykładem.
 3. Zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego – wykład.
 4. Wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gmin i gmin o statusie miasta – wykład.
 5. Zagrożenia terrorystyczne na szczeblu gminy. Zapobieganie, przeciwdziałanie, działanie w czasie ataku terrorystycznego i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym – wykład.
  • Współdziałanie z Policją i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym – wykład.
 6. Organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej. Przygotowanie i zapewnienie niezbędnych sił do doraźnej pomocy w grzebaniu zmarłych – wykład.

Na szczeblu powiatu:

 

 1. Zarządzanie kryzysowe na szczeblu powiatu. Kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie powiatu – wykład.
 2. Realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:
  • opracowywanie i przedkładanie wojewodzie do zatwierdzenia powiatowego planu zarządzania kryzysowego,
  • realizacja zaleceń do powiatowych planów zarządzania kryzysowego,
  • wydawanie organom gminy zaleceń do gminnego planu zarządzania kryzysowego,
  • zatwierdzanie gminnego planu zarządzania kryzysowego – zajęcia praktyczne poprzedzone wykładem.
 3. Zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego – warsztaty praktyczne poprzedzone wykładem.
 4. Wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania powiatów i miast na prawach powiatu – wykład.
 5. Zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym – wykład.
  • Współdziałanie z Szefem Policji i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym – wykład.
 6. Organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej – wykład.

Na szczeblu województwa:

 

 1. Realizowanie zadań z zakresu obronności państwa na szczeblu województwa (Urząd Marszałkowski – Marszałek i Urząd Wojewódzki – Wojewoda) wynikających z ustawy – wykład.
 2. Określanie zadań dla jednostek urzędu marszałkowskiego i kontrola ich realizacji – wykład.
 3. Organizowanie i prowadzenie stosownych szkoleń dla pracowników na szczeblu wojewódzkim – wykład.
 4. Współpraca z wydziałem bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego, organami administracji zespolonej i niezespolonej i służbami odpowiedzialnymi za zadania kryzysowe – wykład.
 5. Współtworzenie i działanie z wydziałem ZK UW grup roboczych (w ramach wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego) ds. zwalczania klęsk żywiołowych, współudział w planowaniu działań z zakresu bezpieczeństwa na poziomie województwa – wykład.
 6. Wykonywanie poleceń wojewody i działanie Urzędu Wojewódzkiego w razie wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych – wykład.